Sattelitklubben AAPBC.

Billard er et fremragende spil for pensionister; men det er et stort og ganske besværligt arbejde at oprette og drive en billardklub. Der er mange forskellige ting, som skal ordnes – rengøring, indkøb, pasning af materiel og ikke mindst styring af klubbens økonomi.

Løsningen kan være at oprette klubben som en „sattelitklub“ med en etableret billardklub som „moderklub“. Pensionisterne spiller i dagtimerne og moderklubbens medlemmer om aftenen. Pensionistklubben slipper for mange af de besværligheder som en selvstændig klub tumler med. Moderklubben får ekstaindtægter og kan også få hjælp til den daglige drift af klubben.

Hvis samarbejdet fungerer optimalt, kan begge klubber have stort udbytte af konstruktionen. Begge klubber skal være meget fleksible og samarbejdsvillige.


Jeg tror, at der er flere steder rundt i landet, hvor modellen kan bruges af billardklubber og pensionister, som er interesserede i billard.


Det følgende er en kort gennemgang af AAPBCs start og historie og en beskrivelse af hvordan klubben har fungeret gennem årene. AAPBC er altså en selvstændig klub; men den har Billardklubben Fluen (BK Fluen) som moderklub.


Det hele startede med en artikel i Aarhus Stiftstidende 15. december 1983.


Pensionister får tilbud om Billardspil.

Bestyrelsen i den etablerede og meget stærke Aarhus Billard Club (ABC) havde fået en idé. Inspireret af en københavns billardklub, formentlig Københavns Billard Klub (KBK), ville de forsøge at stifte en klub for pensionister.

ABC havde i 1983 lokaler på Åboulevarden 49. ABC havde tidligere spillet i Jørgen Sandagers billardrestaurant i Paradisgade. Som det gælder for de fleste andre billardklubber, var der kun aktivitet i aftentimerne og tanken var så at få etableret en pensionistklub, der kunne bruge dagtimerne. Som „Moderklub“ skulle ABC stå for lejemål, anskaffelse og vedligeholdelse af materiel og diverse indkøb. Pensionistklubben skulle være selvstændig og have egen bestyrelse; men principielt kun beskæftige sig med sin interne drift. Pensionistklubben skulle betale en moderat husleje og begge klubber skulle gerne have økonomisk udbytte af samarbejdet.


Forberedende møde 18. Januar 1984.

Tre af pensionisterne Bernhardt Gade Godskesen, Frode Kvist og Tom Brixen afholdt et møde med ABC's næstformand Klaus Skjærlund for at drøfte det videre forløb. De blev enige om at pensionisterne skulle indkalde til en stiftende generalforsamling.


Stiftende generalforsamling 6. februar 1984.

Der mødte 40 interesserede pensionister op.

Der blev stiftet en klub ved navn: ÅRHUS PENSIONIST BILLARD KLUB. Man vedtog et forslag til vedtægter og fik valgt en bestyrelse med Bernhardt Gade Godskesen som Formand. Man fastlagde et kontingent på 20,- kr. om måneden. Huslejen til ABC blev aftalt til 1000,- kr. om måneden, forløbig gældende et år.


Klubbens første bestyrelsesmøde 8. februar 1984.

Her blev den første vagtliste („passerliste“) udarbejdet.

Man besluttede at tage kontakt til kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning.

Man fik lavet en skriftlig aftale med ABC om samarbejde og leje.

Klubben var kommet godt i gang og man var hurtig til at få udviklet et godt klubliv.


Klubbens udvikling fra 1984 -2017.

Medlemstallet kom hurtigt op på omkring 80 og har gennem årene været ganske højt med enkelte perioder med lavere medlemstal. I 2015 var vi helt nede på 40; men her i 2017 er vi kommet op på godt 70, hvilket passer fint til vores nuværende lokaler.


Bestyrelsen.

Klubben har gennem årene været drevet godt af en altid intereseret og fint arbejdende bestyrelse. Der har været flere flere ganske besværlige problemer undervejs; men bestyrelsen er altid kommet godt videre. 

ABC og AAPBC flyttede i 1989 op i Vanggaard Centret.

I 1991 flyttede AAPBC ud på Ryhavevej til Bispehavens Billard Klub (BBK). Det varede dog kun 1½ år, før man følte sig tvunget til at flytte tilbage til ABC.

I 1996 lukkede ABC. AAPBC indgik derefter et samarbejde med Billardklubben Fluen (BK Fluen), som spillede i Sønder Allé 28. BK Fluen blev startet i 1943 i Jørgen Sandagers værtshus Capri i Mejlgade.

I 2013 flyttede BK Fluen og AAPBC op i Vanggaard Centret. 

Det er faktisk meget imponerende at AAPBC har overlevet alle disse skift af moderklubber og flytninger til nye klubadresser.

En stor del af forklaringen er at bestyrelsen altid har sørget for at have et godt forhold til de forskellige moderklubber også i vanskellige tider.


Klubben, læs bestyrelsen, har helt fra start haft mange jern i ilden:

Kommunen. Kontakt til kommunen for at få den støtte, der var mulig.

Sponsorer. Konstant og med pæn succes arbejdet på at få sponsorindtægter.

Venskabskampe. Klubben har fra start gjort meget for at få kontakt med andre pensionistklubber. Aalborg var første venskabsklub. Første kamp 4. oktober 1984. Gennem årene har man haft forbindelse med: Randers, Silkeborg, Skanderborg, Kolding, Bristol (Odense), Hammel og Bispehaven (Aarhus).

Interne turneringer. Klubben har fra start afholdt interne turneringer i alle billarddiciplinerne. De har altid været arrangeret og ledet af en klubturneringsleder.

Interne fester. Hvert år har man arrangeret flere interne fester (passerfest, julefrokost, fest ved præmieuddelingen , spisning ved generalforsamlingerne og andre arrangementer). Man har ofte haft arrangementer fælles med moderklubben.

Heldags udflugter. I perioder tog men på en årlig heldags sommerudflugt. Typisk en indkøbstur til Tyskland efterfulgt af spisning på en god kro.


Et par delikate emner:


Damer i klubben.

I perioder blev det diskuteret om man kunne optage damer som medlemmer i klubben. Meningerne var delte og i en periode var man imod. Der har spillet en dame i klubben, idet et ægtepar var medlemmer i klubben i en periode. Aktuelt er damer meget velkomne i klubben; men desværre har vi ingen tilmeldt.


Eksklusion.

Ingen forening undgår at måtte behandle sager hvor et medlems opførsel falder helt udenfor det acceptable. I 1991 dukkede der en sådan kedelig sag op. I første omgang ekskluderede bestyrelsen vedkommende; men efterfølgende blev det skrevet ind i vedtægterne at bestyrelsen skulle overlade afgørelsen til generalforsamlingen.

I vores nugældende vedtægter fra 2016 har vi valgt at give  bestyrelsen mandat til at idømme et medlem en tidsbestemt karantæne eller til helt at udelukke vedkommende. Den som idømmes karantæne eller udelukkelse kan indbringe sagen for generalforsamlingen.


Torben Johansen (sommeren 2017)